>>> สนง.พมจ.สมุทรสงคราม <<<

ชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล
พมจ.สมุทรสงคราม
   
  ข้อมูลคนพิการ อำเภอบางคนที ข้อมูลคนพิการ อำเภออัมพวา ข้อมูลคนพิการ อำเภอเมือง
   
 
 


แบบขอรับเงินอุดหนุน ( แบบ สค.01, สค.03) สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (19/4/59)
 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน
(02/12/58) 

ผลการเลือกสรรตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติการการเงินและบัญชี (30/3/58)
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติการการเงินและบัญชี (สัมภาษณ์) (27/3/58)
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยปฏิบัติการการเงินและบัญชี (17/3/58)
ประกาศรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 82 (9/3/58)
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริม
      การจัดสวัสดิการสังคม (11/12/57)

รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (1/12/57)
Infographic "คนไทย กับ วันวาเลนไทน์"
เอกสาร "เฝ้าระวังวันวาเลนไทน์" ปี 2557  (13/02/57)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผุ้ด้อยโอกาส และผุ้สูงอายุ
...... เรื่อง การสนับสนุนงบประมารแก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2557

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
......เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน "วันหม่อมงามจิตต์
..... บุรฉัตร" งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 29 วันที่ 18 ต.ค. 56 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
...... สามารดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.princessngarmchit.org

 
การตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม รอบที่ 2 ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
......(นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฏ์) (19/04/56)

งานวันผู้สุงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม วันครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
. .... และการออกหน่วยบริการทางสังคมในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2556 (10/04/56)
ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1/2556 (15/02/56)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น ปี 56 (17/01/56)
งานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 56 (17/01/56)


     


แบบขอรับเงินอุดหนุน ( แบบ สค.01, สค.03) สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (19/4/59)

แบบเสนอชื่อคนพิการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร"
     สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2557 (22/4/57)

แบบเสนอ นโยบาย มาตรการและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม (1/4/57)
แบบเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนคุ้มครองเด็ก (แบบ คคด.02 ปรับปรุงครั้งที่ 3) (6/2/57)
เอกสารเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว
...... ปีงบประมาณ 2557 (7/11/56)

แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก
......และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2556 (15/08/56)

ตัวอย่างเอกสาร/ใบสำคัญโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
..... สถานศึกษาในพืนที่ตำบลต้นแบบ (18/06/56)

แบบรายงานงบเงินอุดหนุน แบบ สค.03 (9/05/56)
แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส.01) (13/03/56)
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (17/01/56)
Power Point นำเสนอในที่ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการจัดทำโครงการฯ
...... เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 55 (30/11/55)

ดาว์นโหลด แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2556 (20/11/55)
เอกสาร โครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว (แบบ สค.1) (16/11/55)
ระเบียบสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยหลัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
...... อุดหนุน พ.ศ.2555 (16/11/55)

แบบ ศพค.มฐ. (ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน) (19/10/55)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสังคมของจังหวัดสมุทรสงคราม
.......ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (11/10/55)

     
           
     
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ 04/10/55
   
     

how to track websites


Web Counter